Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Algemene inleiding

Literatuur geraadpleegd tot: 15/08/2016

Voor talrijke dermatologische aandoeningen ontbreekt wetenschappelijk onderzoek naar de therapeutische werkzaamheid van behandeling(en) of is het onderzoek beperkt of van onvoldoende kwaliteit. In dit hoofdstuk geven we per pathologie een overzicht van bestaande therapieën die onderbouwd zijn op basis van gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek. We  bespreken de aanpak van dermatologische problemen bij ouderen in de huisartspraktijk.

De behandeling van benigne of maligne huidtumoren valt buiten het bestek van dit geneesmiddelenformularium.

Voor de magistrale bereidingen verwijzen we naar de geneesmiddelenfiches en het “Therapeutisch Magistraal Formularium”. De officiële gevalideerde TMF-formules zijn (naast oude NF VI en geprotocolleerde formules uit buitenlandse formularia) beschikbaar via de website van het MFK.

Verschillende huidaandoeningen (bv. alopecie, maculopapuleuze erupties, urticaria, eczeem, fotodermatosen, erythema exsudativum multiforme en toxische epidermale necrolyse) kunnen ontstaan als bijwerking van een medicamenteuze behandeling$​​​​​​​​​​​​​​. Geneesmiddelen die huiderupties kunnen geven zijn o.a. antibiotica, amiodaron, carbamazepine, fenothiazines, metotrexaat,  thyreostatica, NSAID, chloorthiazide,  β-blokkers, fluconazol, ACE-remmers, calciumantagonisten, bromocriptine)$​​​​​​​​​​​​​​.